3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio
تیم تحقیقاتی دانشگاه بیرمنگام اعلام کرد که روش نوین SLAM میتواند جایگزین خوبی برای روش FRESH باشد. در روش FRESH  از یک حمام هیدروژل ساپورت بصورت موقت برای چاپ سوسپانسیون حاوی سلول استفاده می شود که این تیم تحقیقاتی بر این باور است که روش FRESH موجب ایجاد اصطکاک در حین فرایند چاپ می شود که موجب انحراف ساختار پرینت شده از مسیر طراحی شده می شود و برای چاپ بافت های نرم که اشکال پیچیده ای دارند مناسب نیست. در تکنیک SLAM از پلیمرهایی با ویسکوزیته ی پایین استفاده می شود که خودشان می توانند از طریق فرایند سل-ژل تبدیل به ژل شوند و شبکه ای از میکروذرات ژل که در هم تنیده شده اند را ایجاد کنند.
چاپ زیستی بافت های نرم همیشه با چالش روبرو بوده است، چرا که ساختار چاپ شده ی نهایی برای جلوگیری از خم شدن و تغییر شکل دادن، نیاز به یک ساپورت مستحکم دارد. اکنون تیم تحقیقاتی دانشگاه بیرمنگام با معرفی روش SLAM و استفاده از ژل آگاروز بعنوان حمام ساپورت، این چالش را برطرف کرده اند. روش SLAM یک روش نوید دهنده برای  چاپ سه بعدی بافت های نرم با اشکال بسیار ظریف و پیچیده است.

چاپ سه بعدی یک ساختار شبکه ای، یک دیسک بین مهره ای و یک عنکبوت به روش SLAM
منبع 
مطالب مرتبط