3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio

تیم USCD این روش را برای تولید شبکه عروق خونی که قادر به زنده نگه داشتن تومور سرطان سینه در خارج از بدن است و همچنین مدل روه حاوی عروق به کار گرفتند. نتایج این تحقیق اخیرا در ژورنال Advanced health care material به چاپ رسیده است. هدف این تحقیق، تسریع در ساخت مدل های اندام روی تراشه است. در این تکنیک برای ساخت بافت های عروقی به صورت ex vivo برای مطالعات دارویی با استفاده از پرینتر سه بعدی تجاری داربستی از ماده قابل حل در آب، پلی وینیل الکل ساخته سپس یک پوشش ضخیم از مواد طبیعی اطراف داربست ریخته شده، پخت و جامد میشود. در انتها ماده داخلی داربست تخلیه شده تا کانال های عروق خونی خالی تشکیل شود. داخل این کانال ها با سلول های اندوتلیال (سلول هایی که داخل عروق خون هستند) پوشش داده میشوند و محیط کشت سلولی از داخل این عروق جریان داده میشود تا سول ها زنده بمانند و رشد کنند.

مطالب مرتبط