جوهر Support

 • محصولات

AllGbone©

 • محصولات

جوهر زیستی آپاتایت (3DBio Apatite) بر پایه هیدروکسی آپاتایت عضو جدید خانواده جوهرهای زیستی شرکت امیدآفرینان

 • محصولات

جوهرهای زیستی

 • محصولات

پرینت با دستگاه ۴ نازله جدید شرکت امیدآفرینان

 • محصولات

جوهر زیستی جدید

 • محصولات

داربست استخوانی

 • محصولات

چاپِ زیستیِ سه بعدی

 • محصولات

چاپ زیستیِ سلولی

 • محصولات

پرینت پلی کاپرولاکتون (PCL) با استفاده ازچاپگرزیستی BioFab

 • محصولات

عروق چاپ شدهِ سه بعدی با استفاده از کیت میکروفلوئیدیک

 • محصولات

چاپ زیستی داربست استخوانی با ماژول حرارتی و با استفاده از دستگاه BioFab! این داربست برای تست های مکانیکی استفاده شده است تا مطابق خواص بافت استخوان انسان باشد.

 • محصولات

BioFabX2

 • محصولات

پلی کاپرولاکتون

 • محصولات

داربست بایوگلس

 • محصولات

biofabx4

 • محصولات

پلاگ استخوانی

 • محصولات

Micro-Fluidic kit

 • محصولات

®Soft-ink

 • محصولات

گرافن اکساید‌

 • محصولات

داربست دو ماده ایی هیدروژل

 • محصولات

Osteo-Ink

 • محصولات

ماژول های جدید شرکت امید آفرینان مهندسی آینده

 • محصولات

تکنولوژی چاپ زیستی سه بعدی

 • محصولات

فناوری چاپ

 • محصولات

داربست استخوانی با گرادیان تخلخل و رهایش کنترل شده دارو

 • محصولات