فناوری ملی چاپ سه بعدی زیستی

انواع مختلفی از مواد زمینه ای به عنوان داربست در چاپ سلولی به کار گرفته می شود که عمده این مواد پلیمرها می باشند. چاپگر پیشگام توانایی چاپ انواع مواد زمینه ای عادی و ترموپلاستیک را دارد و در این زمینه توانسته ایم با استفاده از آن طیفی از مواد موجود را با هندسه مطلوب چاپ نماییم. در این پست ها به معرفی مواد چاپ شده می پردازیم.

پلی لاکتید اسید (PLA)

ماده ای زیست سازگار و زیست تخریب پذیر است که به طور گشترده در پزشکی کاربرد دارد. این ماده در بدن به دنبال متابولیسم کربوهیدرات به واحدهای مونومری لاکتیک اسید که واسطه هایی خنثی هستند تبدیل می شوند.

شکل زیر نتایج چاپ این ماده را نشان می دهد:

مطالب مرتبط