3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio
جناب آقای دکتر احسان سید جعفری عضو هیأت علمی گروه بیوتکنولوژی دانشگاه تهران و مجری یکی از طرح های مطرح شده در نخستین رویداد چاپ زیستی کشور با عنوان “بررسی اثر داربست چاپ شده سه بعدی با سطح اصلاح شده بر تمایز استخوانی سلول های بنیادی”، در گفتگویی راجع به فناوری چاپ زیستی، توضیحات بیشتری را ارائه فرمودند.
مطالب مرتبط