3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio
مهندسی بافتِ اندام های خاص برای کاربردهای درمانی یک چالش بزرگ است که نیاز به ساخت و نگهداری ساختارهای سلولی متراکم دارد. بلوک های ساختمانی اندام گونه (OBBs) که متشکل از اندام واره مشتق شده از سلول های بنیادی پرتوان بیمار می باشند که می توانند بافت هایی با تراکم سلولی کافی، ساختاری مناسب و عملکرد لازم را ارائه دهند. با این حال تا به امروز توجه کمی برای استفاده از آنها در ساختارهای بافت سه بعدی اختصاص داده شده است. ماتریس های  OBB ، رفتار ویسکوالاستیک مورد نظر که برای پرینت ماده سکریفیشیال در بافت عملکردی ( SWIFT ) ضروری است را ارائه می دهند. روش ساخت بیولوژیکی SWIFT امکان جمع آوری سریع بافت های قابل تزریق بیمار و مخصوص اندام را در مقیاس های درمانی، فراهم می کند. این روش به جای تلاش برای چاپ سه بعدی سلول های موجود در بدن ، بر روی چاپ رگ های مورد نیاز برای حمایت از یک ساختار بافت زنده که حاوی مقادیر زیادی OBB است تمرکز دارد که در نهایت می تواند از نظر درمانی، برای ترمیم و جایگزینی اعضای بدن با سلول های رشدیافته در آزمایشگاه، استفاده شود. SWIFT شامل یک فرآیند دو مرحله ای است که با تشکیل صدها هزار توده ی مشتق شده از سلول های بنیادی در یک ماتریس متراکم و زنده از OBB ها آغاز می شود که حاوی حدود ۲۰۰ میلیون سلول در میلی لیتر است. سپس یک شبکه ی عروقی که از طریق آن می توان اکسیژن و سایر مواد مغذی را به سلول ها تحویل داد، با پرینت و حذف جوهر سکریفیشیال در ماتریس جاسازی می شود. برای بررسی صحت عملکرد این فرضیه، تیم تحقیقاتی موسسه wyss یک طرح کانال دار منشعب را در یک ماتریس متشکل از سلول های مشتق شده از قلب، پرینت کرد و سپس کانالها را تخلیه کرد و سپس داخل آن تزریق انجام گرفت. بیش از یک هفته محیط کشت درون کانال ها جریان یافت و در طی این زمان OBB های قلبی با هم ترکیب شدند تا یک بافت قلبی مستحکم شکل بگیرد که انقباضات همزمان تر و بیست برابر قوی تر شوند و از ویژگی های اصلی قلب انسان تقلید کند.

بافت قلب پرینت شده ی قابل تزریق به وسیله روش SWIFT
منبع 

 

 

 

مطالب مرتبط