3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio
سلول‌های بنیادی قرنیه می‌توانند به دلیل بیماری‌ها و یا آسیب‌های فیزیکی مختلف از دست بروند و تنها راه درمان این مشکل، پیوند است. بر این اساس جناب آقای دکتر سید فرزاد محمدی، فوق تخصص چشم پزشکی و دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، طرحی را در نخستین رویداد چاپ زیستی کشور تعریف کردند که یک ساختار سه بعدی برای جایگزینی لیمبوس و شبیه سازی ساختاری و زیستی این بخشِ کلیدی از قرنیه، ارائه می دهد. جناب آقای دکتر محمدی در گفتگویی راجع به این پروژه، توضیحات بیشتری را ارائه فرمودند.
مطالب مرتبط