3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio
3d-bio
حوزه مهندسی بافت همواره نوید بازسازی ساختار ماهیچه با قابلیت ارائه خواص ساختاری و عملکردی ماهیچه اصلی را داده است. ضایعه های ماهیچه ای بسیار شایع هستند و بیشتر در اثر تصادفات و ضربات ناشی از فعالیت در نبردهای جنگی به وجود می آیند. به تازگی، محققان انستیتو طب بازساختی ویک فارست (Wake Forest Institute for Regenerative Medicine) با ادغام سلول های عصبی در ساختارهای ماهیچه ای چاپ زیستی شده، تسریع بازسازی ماهیچه اسکلتی و عملکرد آن را در مدل موشی نشان دادند.
در این پژوهش که نتایج آن در مجله Nature Communication به چاپ رسیده است؛ با استفاده از فناوری چاپ زیستی سه بعدی و سه جوهر زیستی متفاوت، ساختار مورد نیاز برای ترمیم ضایعه های ماهیچه ای ایجاد شده است. این جوهرها عبارتند از جوهر حاوی سلول با پایه فیبرینوژن، جوهر بدون سلول فداشونده با پایه ژلاتین و جوهر ساختاری از جنس پلی کاپرولاکتون. در جوهر حاوی سلول، از سلول های پروژنیتور ماهیچه و سلول های بنیادی عصبی به صورت همزمان استفاده شد و نتایج این ساختار با حالتی که در آن از سلول عصبی استفاده نشده بود به صورت بیرون بدنی و درون بدنی مقایسه گردید.

 

 

حضور سلول های عصبی در ساختارهای ماهیچه ای چاپ شده سبب افزایش شکل گیری مایوفایبرها، افزایش زنده مانی سلول ها در ساختار و شکل گیری اتصال های عصبی ماهیچه ای در آزمایش های بیرون بدنی گردید. لازم به ذکر است که ساختارهای حاوی سلول های عصبی موجب تسهیل تحریک عصبی و در نتیجه بالغ شدن سریع تر آن ها به بافت ماهیچه در آزمایش های درون بدنی شدند. این موارد سبب بازسازی سریع ماهیچه، بازگشت وزن آن و همچنین عملکرد ماهیچه در مدل های موشی دارای ضایعه ماهیچه ای گردید. محققان با استفاده از این نتایج، یک قدم به ایجاد ماهیچه اسکلتی با استفاده از فناوری چاپ زیستی سه بعدی نزدیک تر شدند.

 

منبع:
https://www.nature.com/articles/s41467-020-14930-9

 

مطالب مرتبط